Polityka prywatności strony internetowej katz.pl


1.Definicje

Adres IP -Indywidualny numer, który z reguły posiada każde urządzenie podłączone do Internetu.

Logi Systemu –automatyczny komputerowy zapis informacji przekazywanych serwerowi przez urządzenie Użytkownika przy każdym połączeniu. Może zawierać w szczególności adres IP, pozwalający z pewnym przybliżeniem ustalić skąd nastąpiło połączenie ze stroną internetową.

Materiały – wszelkie treści udostępnianie w Serwisie odpłatnie lub nieodpłatnie, w tym także treści reklamowe.

Regulamin Serwisu – regulamin Serwisu Internetowego Katz dostępny na stronie internetowej katz.pl

Serwis - informacyjny serwis internetowy dostępny pod adresem katz.pl oraz adresami podrzędnymi wraz z dostępnymi za jego pośrednictwem Materiałami, funkcjami i usługami, określonymi szczegółowo w Regulaminie Serwisu lub regulaminach usług szczególnych.

Użytkownik - osoba fizyczna lub system informatyczny działający w wyniku działania osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, korzystający z zasobów informacyjnych Serwisu, od chwili wywołania adresu internetowego Serwisu lub adresu podrzędnego, do chwili zamknięcia zakładki/okna przeglądarki z tak wywołanym adresem strony.

2. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze serwisu internetowego Katz dostępnego na stronie katz.pl i podstronach (dalej „Serwis”). Administratorem danych osobowych jest Aero 2 - spółka pod firmą „Aero 2” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305767, REGON: 141266349 z kapitałem zakładowym w wysokości 113 200 000,00 PLN, NIP 701 01 23 529 (dalej: „Aero 2”). Aero 2 jest właścicielem Serwisu i usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 sierpnia 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 114, poz. 1204 ze zmianami).

3. Dane osobowe Użytkownika

Dane zbierane automatycznie przez obsługujące Serwis systemy informatyczne nie stanowią danych osobowych w znaczeniu ustawy o ochronie danych osobowych.

Dane podawane przez Użytkownika w Serwisie są podawane dobrowolnie. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Aero 2 wyłącznie w następujących celach:

a) Świadczenia usług w ramach Serwisu przez Aero 2 lub podmioty współpracujące;

b) Promocji i marketingu bezpośredniego towarów lub usług znajdujących się w ofercie Aero2 lub podmiotów współpracujących.

Przetwarzanie danych osobowych wymaga udzielenia przez Użytkownika zgody, na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla każdego ze wskazanych celów jest każdorazowo wyraźnie opisana i odbywa się poprzez zaznaczenie przez Użytkownikach wyodrębnionej opcji na przejrzystym formularzu udostępnionym w Serwisie dla danej usługi. W zależności od rodzaju usługi Użytkownik podaje w Serwisie wszystkie bądź wybrane z poniższych dane osobowe: imię, nazwisko, adres do faktury, adres do korespondencji, adres email, telefon.

4. Dostęp do danych osobowych

Użytkownikowi który udostępnił swoje dane osobowe za pośrednictwem Serwisu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich poprawienia, uzupełnienia oraz usunięcia. W tym celu należy zwrócić się do Aero 2 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@katz.pl wraz z danymi, które umożliwią jednoznaczną identyfikację Użytkownika.

5. Udostępnienie danych osobowych Użytkownika

Aero 2 zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych Użytkownika, w żaden inny sposób niż to wynika z celu Serwisu lub niniejszej Polityki Prywatności. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Aero 2 może także przekazać dane Użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości w celu ochrony uzasadnionych interesów własnych lub dochodzenia przysługujących mu praw, w tym także w przypadku, gdy Użytkownik swymi działaniami narusza przepisy prawa lub Regulaminu Serwisu.

W Serwisie do podanych przez Użytkownika danych dostęp posiada Administrator, jego pracownicy oraz podmioty obsługujące Serwis i obsługujące system płatności za usługi. Korzystanie z niektórych Usług może wiązać się z udostępnieniem lub przekazaniem danych osobowych Użytkownika. Niektóre usługi dostępne za pośrednictwem Serwisu świadczone są przez podmioty współpracujące z Aero 2 i w takim przypadku Użytkownik akceptuje osobne regulaminy i polityki prywatności przygotowane przez te podmioty.

6. Zabezpieczenie danych osobowych Użytkownika

Aero 2 oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926).

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Mimo zastosowania zabezpieczeń zgodnych z aktualną wiedzą i normami, nie można całkowicie wykluczyć ryzyka wykorzystania przez nieuprawnione osoby danych osobowych zdobytych wskutek przestępstwa kradzieży tych danych. Dla poprawy bezpieczeństwa Użytkownik powinien przechowywać loginy, hasła i inne dane autoryzacyjne, jeśli są stosowane w danej usłudze dostępnej za pośrednictwem Serwisu, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich i nie udostępniać ich nikomu. Hasła powinny być zmieniane.

7. Dane związane z przeglądaniem zawartości Serwisu

Aero 2 zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu przez Użytkowników, w szczególności takie jak: Adres IP, data i czas wizyty w Serwisie. Aero 2 nie łączy takich informacji z danymi osobowymi i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika ani innych osób. Informacje, o których mowa wyżej, są wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Serwisu.

Serwis używa systemu Google Analytics, Google AdWords i innych narzędzi analitycznych, które pomagają określić sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników w celu udoskonalenia działania Serwisu i dostosowania go do preferencji Użytkownika. Narzędzia te wykorzystują pliki Cookies.

8. Polityka dotycząca cookies

Pliki cookies, zwane potocznie „ciasteczkami”, to dane informatyczne (głównie pliki tekstowe), które są przechowywane przez serwer w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym i unikatowy numer. Pliki cookies są odczytywane przez serwer przy każdym połączeniu z Serwisem za pomocą urządzenia końcowego Użytkownika.

Zakres wykorzystania przez Serwis plików cookies obejmuje:

  • dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika w celu jego najpełniejszego wykorzystania;
  • zbieranie danych statystycznych w celu ustalenia sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, co pozwala usprawniać jego strukturę i eliminować ewentualne błędy;
  • prawidłowe utrzymanie przez Użytkownika sesji łączności z Serwisem.

Dane gromadzone i przechowywane w plikach tekstowych są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Serwisem i optymalnego dostosowania go do potrzeb Użytkownika.

W większości przypadków przeglądarki internetowe wykorzystywane przez Użytkownika domyślnie pozwalają na otrzymywanie i przechowywanie plików cookies. Użytkownika ma możliwość zmiany powyższej funkcjonalności poprzez jej całkowite zablokowanie bądź wymuszenie na przeglądarce każdorazowego informowania o próbie zapisania pliku cookie. Parametry te można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Zablokowanie otrzymywania i przechowywania plików cookies może jednak powodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

Stosowane w Serwisie pliki cookies nie powodują żadnych zmian konfiguracyjnych w urządzeniu oraz w oprogramowaniu użytkownika końcowego.

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania plików zawarte są w Polityce plików cookies.