LICENCJA UŻYTKOWNIKA APLIKACJI KATZ


I. DEFINICJE Użyte w Licencji wyrażenia oznaczają:

1. Aero2 – Aero2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000305767, NIP 7010123529, o kapitale zakładowym 113.200.000 zł.

2. Aplikacja KATZ – program komputerowy (aplikacja) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) służący świadczeniu Usług przez Aero2 lub podmioty współpracujące;

3. Licencja – niniejsza licencja Użytkownika

4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną, usługi telekomunikacyjne lub usługi dodatkowe, świadczone przez Aero2 lub podmioty współpracujące pod wspólną nazwą handlową „KATZ”;

5. Użytkownik – osoba fizyczna, która zainstalowała Aplikację KATZ;

 

II. WARUNKI LICENCJI

1. Korzystanie z Aplikacji KATZ jest możliwe wyłącznie za pomocą oprogramowania udostępnianego przez Aero2 na podstawie odrębnego regulaminu, którego dotyczy licencja w wersji tego oprogramowania udostępnianej przez Aero2 bez jakichkolwiek modyfikacji dokonywanych przez inne osoby.

2. Z chwilą akceptacji przez Użytkownika odrębnego regulaminu, Aero2 udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z KATZ na czas trwania odrębnej umowy na świadczenie Usług, na zasadach freeware tj. w niezmienionej postaci wykonywalnej, bez jakichkolwiek opłat, pod warunkiem przestrzegania postanowień Regulaminu.

3. Prawa autorskie do Aplikacji KATZ,  z zastrzeżeniem oprogramowania obcego udostępnianego w Aplikacji KATZ, do którego prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przysługuje wyłącznie Aero2.

4. Udzielona licencja upoważnia Użytkownika do korzystania z Aplikacji KATZ na warunkach w niej określonych oraz kopiowania i rozpowszechniania Aplikacji KATZ wyłącznie jako całości w ramach użytku osobistego. Za użytek osobisty uznaje się użytkowanie Aplikacji KATZ do komunikacji z innymi osobami, w celach innych niż cele zarobkowe i komercyjne, jak również korzystanie z Aplikacji KATZ do komunikacji wewnętrznej w ramach przedsiębiorstw i instytucji oraz komunikacji zewnętrznej pomiędzy Użytkownikami różnych przedsiębiorstw i instytucji, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

5. Licencja nie upoważnia Użytkownika do korzystania z Aplikacji KATZ w celu prowadzenia działalności gospodarczej (działalności zarobkowej), Powyższe ograniczenie nie wyłącza możliwości korzystania przez Użytkownika z Aplikacji KATZ, w celu komunikacji z innymi Użytkownikami z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, na rzecz których Użytkownik świadczy usługi lub pracę.

6. Licencja nie upoważnia Użytkownika do dokonywania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w Aplikacji KATZ.

7. Licencja nie upoważnia Użytkownika do wykorzystywania w jakikolwiek sposób znaków towarowych Aero2.

8. Aplikacja KATZ nie może być wynajmowana, wydzierżawiana, ani wypożyczana przez Użytkownika.

9. Wszystkie prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do Aplikacji KATZ (włączając wszelkie fotografie, animacje, obrazy, rejestracje wizyjne i dźwiękowe, muzykę, teksty i inne) przysługują Aero2 lub osobom trzecim, z których praw Aero2 korzysta na podstawie zawartych umów. Wszystkie prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do treści, do których Aplikacja KATZ zapewnia dostęp, należą do właścicieli tych treści i mogą być chronione prawem autorskim oraz innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z takich treści może stanowić naruszenie praw osób trzecich i w związku z tym dokonuje tego na własną odpowiedzialność i nie będzie zgłaszał z tego tytułu żadnych roszczeń do Aero2 ani podmiotów współpracujących. Licencja nie daje Użytkownikowi żadnych praw do użytkowania takich treści.

10. Aero2 będzie udostępniał aktualizacje Aplikacji KATZ do samodzielnego pobrania i zainstalowania przez Użytkownika. Aktualizacje te mają wyłącznie na celu ulepszanie, modernizowanie oraz rozwój Aplikacji KATZ i mogą mieć formę programów poprawiających defekty, ulepszonych funkcji, nowych funkcjonalności lub zupełnie nowych wersji Aplikacji KATZ. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie aktualizacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym w ramach korzystania z Aplikacji KATZ i ich dostarczanie przez Aero2 w każdym czasie, w okresie obowiązywania licencji.

11. Aplikacja KATZ zawiera oprogramowanie, wskazane w załączniku do Licencji, stworzone przez podmioty inne niż Aero2 lub podmioty wspólpracujące, udostępniane bezpośrednio Użytkownikowi przez Aero2 w zakresie określonym umowami zawartymi przez Aero2 z osobami trzecimi lub bezpośrednio przez osoby uprawnione. Aero2 udziela Użytkownikom sublicencji na korzystanie z powyższego oprogramowania w zakresie wskazanym w ust. 4.